College Party Secretary:Yonghong Shi

Dean: Guoquan Zhang

Deputy Party Secretary of College/Associate Dean: Rong Han

Associate DeanYongfa Kong, Fang Bo, Lei Chang, Cui Xing