College Party Secretary:Baiquan Tang

Dean: Guoquan Zhang

Deputy Party Secretary of College/Associate Dean: Rong Han

Associate Dean: Fang Bo, Lei Chang, Yongnan Li,Cui Xing