OfficeAdministratorTel.E-mail
Office of Party Committee
Office of Party CommitteeHuanyun Xia022-23508514xiahy@nankai.edu.cn
League Committee office
League Committee officeFanyi Li022-23508559lifanyi@nankai.edu.cn

Yuanxin Han022-23501472hanyx@nankai.edu.cn

Xiaoxiao Wu022-23501472wxx@nankai.edu.cn

Wei Liu022-23508559nkliuwei@nankai.edu.cn

Qi Xin022-23508559xinqi@nankai.edu.cn
General Affairs Office
Administrative OfficesShougui Zhang022-23501594wlxy@nankai.edu.cn

Weilu Zhao
022-23501594zhaoweilu@nankai.edu.cn
Human ResourceLijun Liu022-23508210liulijun@nankai.edu.cn
Research OfficeJianfang Dai022-23508210daijianfang@nankai.edu.cn
Educational Administration 
GraduateFeifei Wang022-23508016wfeifei@nankai.edu.cn

Xiaopeng Zhang022-23508016018127@nankai.edu.cn
UndergraduateDan Cheng022-23508052chengdan@nankai.edu.cn

Tianjiao Tong022-23508052tianjiao@nankai.edu.cn
Financial Office
Financial OfficeHuiqin Sun022-23508543wulicaiwu@nankai.edu.cn

Xinmei Zhou022-23508543zhouxinmei@nankai.edu.cn
Reference Room
Reference RoomSiwei Tan022-23503591swtan@nankai.edu.cn