College Talent

 Distinguished Professor of ChangJiang Scholars

  Jingjun Xu                   Huitian Wang                 


  Recipient of National Outstanding Youth Fund              


Jingjun Xu                       Jianguo Tian                       Huitian Wang

Huibao Li                        Yi Liao                             


Trans-century talents               

Jingjun Xu       Jianguo Tian         Qian Sun          Yongfa Kong


Talents in the new century               


Hong Shen                  Guoquan Zhang           Feng Song           Baohui Li

Weiping Zang              Yi Liao               Jiaming Sun

Xinzheng Zhang          Maozhi Yang              Jing Chen           Zhibo Liu

Li Wu                         Tianhao Zhang           Zhengtao Wei

Xiangfeng Zhou           Shuqi Chen                  Jun Sun